Soban

48 tekstów – auto­rem jest So­ban.

Nie ro­zumiem jak to jest, że wczo­raj chciałem zmieniać świat a dzi­siaj ja­koś chęci do cze­gokol­wiek brak, niczym sztur­mujący sta­tek z które­go przez je­den dzień os­tał się tyl­ko wrak. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2013, 00:36

Marzenia

Znam to wszystko,
coś jak­by nic nowego,
mi­ja czas,
coś jak­by nie było mnie,
coś jak­by nie było nas.
Za­gubiony w świecie,
za­gubionych ludzi,
którzy biegną gdzieś,
choć nie wiedzę dokąd,
naj­prędzej do trumny.
Życie pot­ra­fi zniszczyć,
na­wet naj­piękniej­sze plany,
gdy już nikt nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 lutego 2013, 18:49

Naj­więcej tra­ci ten, który wyb­rał nic nie tracić. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 14 lutego 2013, 01:43

Żyj wy­god­nie, ale uwierz, że nie zaw­sze bar­dziej opłaca się iść na skróty. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 września 2012, 01:08

"Ja­koś" nig­dy sa­mo z siebie nie za­mieni się w "jakość". 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 grudnia 2011, 16:30

Nie wy­magaj od życia więcej, niż wy­magasz od siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 grudnia 2011, 12:33

W żad­nej sy­tuac­ji nie py­taj się siebie "jak" zaw­sze py­taj się siebie "po co" i "dlacze­go" a wte­dy na­wet to "jak" zacznie wychodzić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2011, 23:49

Leczyć sa­mot­ność nie­chciany­mi ludźmi to tak jak­by na siłę jeść ro­baki, żeby z głodu nie umrzeć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 lipca 2011, 23:31

Kto su­ka, ten znajdzie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 czerwca 2011, 16:56

Trze­ba być lep­szym od in­nych, nie wys­tar­czy żeby in­ni by­li słabsi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 czerwca 2011, 23:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność